תקנון האתר

מועדפת - כל העבודות לחיילים משוחררים

הגלישה באתר האינטרנט מועדפת www.muadefet.co.il (להלן: "האתר") של חברת נומד ניהול אתרי דרושים בע"מ  (להלן: "החברה"), כפופה לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") והמשתמש נדרש לקרוא בעיון את תנאי השימוש. הכניסה לאתר והשימוש במידע הכלול בו (להלן: "המידע") מהווה הסכמה לתנאי השימוש. בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, יראו את המשתמש כמי שהסכים לתנאי השימוש. תנאי השימוש מעניקים למשתמש הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות החברה.

האמור לעיל והתוכן באתר מתייחס לנשים וגברים כאחד, אך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

באתר מופיעות מגוונת הצעות עבודה. חלקן מעניקות את הזכות לעבודה מועדפת וחלקן אינן מעניקות את הזכות. על המגיש מועמדות למקום עבדוה לבדוק באם המשרה המוצעת מזכה במענק. החברה אינה לוקחת אחריות באם הציג מצג שווא או הובטח מענק במקום שלא היה זכות למענק. אין בהופעת משרה באתר הצהרה על כך שהמשרה מוכרת למענק. 

החברה מפעילה אתר להתאמת מעסיקים ודורשי עבודה (מועמדים). אולם החברה אינה לוקחת חלק  בהתקשרות בין המעסיק לבין המועמד. החברה לא תהיה אחראית באופן עקיף או ישיר  על האיכות, הבטיחות או החוקיות של מקומות העבודה, על יכולת המעסיק לספק עבודה או על כל נזק, עקיף או ישיר, כספי או אחר אשר ייגרם כתוצאה מההתקשרות, או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שקדמו להתקשרות, בין המעסיק לבין המועמד.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בין אם מוחשי או מופשט המופיע באתר או מטעמו, שייך באופן בלעדי לחברה. אין לעשות כל שימוש שהוא לרבות להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בישראל ומחוץ לה, בלא קבלת הסכמתה מפורשת של החברה, מראש ובכתב זולת זו שלשמה נועדו.

הסכם זה מפרט את ההוראות על פיהן ניתנת גישה לקבלת השירות ולשימוש באתר ע"י המשתמש. השימוש באתר ע"י המשתמש מהווה הסכמה והתחייבות מצידו למלא אחר כל ההוראות והתנאים המפורטים בהסכם זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי בתוכן ו/או בידע ו/או בשירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי החברה ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים,  הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר.

על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק  דיני מדינת ישראל. ניתנת בזאת סמכות ייחודית לבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.
המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר.

החברה לא תהיה אחראית לנכונות המידע המתפרסם באתר כמו כן לטיבו, לתקפותו ,לשלמותו, לדיוקו או להתאמתו לכל מטרה שהיא. כמו כן  החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו.
התכנים והשירותים הכלולים באתר אינם מהווים המלצה של החברה ביחס לנכונות ו/או כדאיות ו/או אמינות ו/או זמינות ו/או דיוק התכנים והשירותים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא.
קבלת החלטה על סמך המידע כאמור, הינה באחריותה הבלעדית של המשתמש ואין החברה אחראית באופן כלשהו לנזק או הפסד כלשהו, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר.

האתר מכיל  קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא על ידי גורמים אחרים. לחברה אין שליטה על אותם גורמים או לתוכנם, החברה לא תישא באחריות כלשהי לתכנים והמופיעים בהם ו/או לפעילות המתבצעת דרכם ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה, ו/או העדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ,כל שימוש בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים הינם באחריות המשתמש בלבד.

החברה נוקטת בכל הצעדים הסבירים לצורך הבטחת המידע הנמסר ע"י המשתמש. יחד עם זאת, מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט, לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לאתר ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של חשיפת המידע שנמסר על ידי המשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מחדירה בלתי מורשית ו/או כתוצאה ממעשים ו/או ממחדלים שאינם בשליטת החברה.

שליחת קורות חיים ו/או רישום באמצעות האתר על ידי המשתמש מהווים את הסכמת המשתמש כי הפרטים שמסר ישמשו את המפעילה לצורך משלוח דברי פרסומת באמצעות הודעה אלקטרונית / פרסום טלפוני.

במידה והמשתמש אישר, ע"י סימון בתיבת הסימון המיועדת לכך בטופס הרישום לאתר, כי הנו מסכים לקבל הטבות ופרסומות מגורם שלישי, תהיה רשאית החברה להעביר את פרטי הנרשם לגורם שלישי לשליחת דברי פרסומות והטבות ולא תהיה לנרשם כל טענה או תביעה בעניין.

האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). המשתמש מצהיר ומסכים, כי כל עוד לא הודיע המשתמש אחרת ישמשו הנתונים האישיים את החברה, בין היתר, גם לצורכי דיוור ישיר לכתובת מגוריו ו/או לכתובתו האלקטרוניות ו/או באמצעות כל דרך התקשרות אחרת שנמסרה על ידי המשתמש, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק.

משתמש אשר יהא מעונין כי שמו יוסר מרשימת הנמענים יוכל לפנות למפעילה בכתובת המייל; דוא"ל info@muadefet.co.il  בציון המילה "הסר".

נומד ניהול אתרי דרושים בע"מ

ח.פ. 514709930

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם.

*אין צורך להשאיר פרטים לגבי עוד עבודות, אפשר לשאול עליהן בשיחה.